Zaleca się aby osoby odwiedzające serwis PCB.center i Klienci firmy MICROBOTIC Karol Wojtylewski zapoznały się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w serwisie internetowym. Poniższa polityka wskazuje jakie informacje pozwalające na identyfikację osoby mogą być gromadzone i wykorzystywane. W niniejszej polityce uwzględniono również inne istotne kwestie dotyczące prywatności osób.

Postanowienia ogólne

1. Firma MICROBOTIC Karol Wojtylewski zwana dalej MICROBOTIC, której własnością jest serwis PCB.center, przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chroni ich dane osobowe.

2. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez MICROBOTIC, w szczególności odnosi się do usług oferowanych przez Firmę i jej podmioty zależne.

3. Korzystanie z serwisu internetowego PCB.center i/lub podanie Firmie swoich danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

4. Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki są osoby fizyczne i firmy odwiedzające stronę serwisu internetowego PCB.center i/lub korzystające z usług MICROBOTIC i jej podmiotów zależnych.

Gromadzenie danych

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samego Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia transakcji sprzedaży przez MICROBOTIC i jej podmioty.

2. Dane osobowe Klientów MICROBOTIC są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Firma może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. MICROBOTIC gromadzi dane osobowe za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych opublikowanych na stronach serwisu PCB.center, poprzez bezpośredni kontakt z Klientem (np. drogą telefoniczną) oraz za każdym razem, kiedy Klient przesyła do Firmy wiadomość e-mail zawierającą jego dane.

3. Klient rejestrując się w serwisie PCB.center za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania jest konieczne do zawarcia z Firmą umowy sprzedaży towarów. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w serwisie. Login i hasło powinny być zabezpieczone przez Klienta przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Wykorzystywanie danych

1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane w ramach usług świadczonych przez Firmę wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w serwisie, wykonania złożonych przez niego zamówień oraz w celu realizacji płatności za złożone zamówienie. W konkretnym przypadku dane Klienta mogą zostać udostępniane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, czy firmy ubezpieczeniowe, w celu realizacji zamówienia, przy czym podmioty te zobowiązane są zachować poufność w odniesieniu do przekazanych im danych Klientów.

2. Dane Klienta mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z Firmą przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do jego zapytań.

4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

1. Klient ma prawo uzyskania dostępu, poprawiania lub uzupełnienia swoich danych osobowych przekazanych MICROBOTIC oraz sprzeciwiania się używaniu jego danych osobowych. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

2. Na wniosek Klienta Firma zobowiązana jest usunąć dane osobowe Klienta, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele. Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres Firmy:

MICROBOTIC Karol Wojtylewski
ul. Szkolna 32, 87-126 Obrowo 

lub na adres e-mail: office@microbotic.tech.

Bezpieczeństwo informacji

1. MICROBOTIC oraz PCB.center stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, publicznym ujawnieniem lub ich zniszczeniem. Stosowane zabezpieczenia obejmują zarówno rozwiązania techniczne zawarte w samym serwisie, polegające między innymi na odpowiednim szyfrowaniu danych transmitowanych w sieci Internet, ścisłej kontroli fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji, na których zarejestrowane są dane osobowe, oraz wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich procedur przechowywania i postępowania z danymi osobowymi. Wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisu internetowego PCB.center dane osobowe Klientów posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

2. Firma tworzy kopie zapasowe oraz może stosować inne podobne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych Klientów.

3. Płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewem elektronicznym obsługiwane są przez serwisy PayPal, PayU. Serwisy te odpowiedzialne są za dane podane w ich formularzach, które także są zabezpieczone odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi.

Zbieranie danych przy wykorzystaniu cookies

Niektóre obszary serwisu internetowego PCB.center mogą wykorzystywać pliki cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane na dysk twardy komputera Klienta, identyfikujące go w sposób pozwalający na gromadzenie informacji o jego wizytach na stronie internetowej, i zapisywania jego preferencji, jak np. języka logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki cookies mogą być wykorzystywane podczas remarketingu. Jest to reklama graficzna lub tekstowa oparta na zapisanych wcześniej preferencjach użytkownika, wyświetlana na innych stronach internetowych osobom odwiedzającym wcześniej daną stronę.

Reklamując się w internecie PCB.center może korzystać z remarketingu za pomocą narzędzi Google Adwords/Google Analytics. Reklamy PCB.center w internecie wyświetlają dostawcy zewnętrzni. PCB.center oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google korzystają z plików cookie, na podstawie których są wyświetlane reklamy w oparciu o wcześniejsze odwiedziny odbiorcy reklamy na stronie serwisu PCB.center.

Obsługę cookies można w każdej chwili wyłączyć w opcjach przeglądarki internetowej, niemniej jednak może to uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

1. Newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na informowaniu Klientów, którzy wyrazili taką wolę zapisując się na listę subskrybentów, o ofercie Firmy i jej podmiotów zależnych, wydarzeniach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością handlową Firmy i jej podmitów zależnych poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2. Zapisanie się na listę subskrybentów newslettera następuje poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o wyrażeniu zgodny na otrzymywanie bezpłatnego newslettera („dodaj”) i podanie adresu mailowego, ewentualnie poprzez wybór odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym pole to nie jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

3. Klient, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newsletter Firmy wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie newsletter’a.

4. Dane Klientów, którzy zarejestrowali się w serwisie w celu uzyskania dostępu do newsletter’a są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania danemu Klientowi nowego newsletter’a.

5. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnowania z usługi newsletter’a poprzez zaznaczenie na w stopce serwisu internetowego odpowiedniego pola o nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie bezpłatnego newsletter’a (pole „usuń”).

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W świetle powyższego prawa pragniemy poinformować:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MICROBOTIC Karol Wojtylewski z siedzibą przy ul. Szkolnej 32, 87-126 Obrowo, posiadająca NIP 879-268-63-58 oraz REGON 365289710.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szkolna 32, 87-126 Obrowo lub pod adresem e-mail: office@microbotic.tech.

3. Inspektorem ochrony danych w MICROBOTIC jest Karol Wojtylewski.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

5. Państwa dane osobowe będą przez MICROBOTIC Karol Wojtylewski przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.

6. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych: a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, b) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę.

7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

8.Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu: 
a) zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
b) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
d) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) w celu oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możemy także przetwarzać dane w celu badania Twojej satysfakcji z naszych usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Postanowienia końcowe

Firma może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez Firmę co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronie serwisu internetowego PCB.center staje się ona wiążąca i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Klienta w serwisie PCB.center po umieszczeniu zaktualizowanej wersji Polityki Ochrony Prywatności na odpowiedniej stronie serwisu internetowego PCB.center.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, dotyczących Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: office@microbotic.tech.

POMAGAMY

Swoją pracą chcemy nieść pomoc… nie tylko w branży elektronicznej. Chętnie dzielimy się posiadaną wiedzą, a nasze umiejętności pragniemy wykorzystywać tak, aby dzięki nim skomplikowane czynności stawały się czymś naturalnym. 

TWORZYMY ROZWIĄZANIA

Konsultacje przeprowadzane na początku projektu pozwalają nam w pełni zrozumieć Twój pomysł. Takie działanie pozwala nam tworzyć rozwiązania szyte na miarę, które są zgodne z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami.

ANALIZUJEMY POTRZEBY​

Masz pomysł na urządzenie? ŚWIETNIE! Teraz wspólnie musimy go szczegółowo omówić i zastanowić się nad główną potrzebą, jaką ma zaspokajać produkt. Następnie opracujemy odpowiednie technologie pozwalające na uzyskanie docelowego efektu.

OBSERWUJEMY PROBLEMY

Aktywnie obserwujemy otaczającą nas przestrzeń. Inni uciekają od problemów, natomiast my chcemy je znaleźć i rozwiązać, by dać Ci gotowe narzędzie, które pozwoli na poradzenie sobie z napotkanymi niedogodnościami.