W MICROBOTIC szanujemy Twoje dane osobowe. Przestrzegamy też przysługujących Ci praw i realizujemy nałożone na nas przepisami prawa obowiązki. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest MICROBOTIC sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Goździkowa 1, 87-126 Obrowo wpisaną do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001001374, NIP: 8792743553 i REGON: 522965041, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10 000,00 PLN.

Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący, wybrany przez Ciebie sposób:

 • za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: https://microbotic.tech/,
 • pocztą elektroniczną na adres: info@microbotic.tech,
 • listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: MICROBOTIC sp. z o.o., ul. Goździkowa 1, 87-126 Obrowo.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od sytuacji opisanych poniżej:

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową https://microbotic.tech/ i przeglądasz znajdujące się na niej treści lub korzystasz z formularza kontaktowego albo wysyłasz nam wiadomość na podany w ramach strony adres e-mail lub kontaktujesz się z nami telefonicznie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, monitorowania ruchu, weryfikacji sposobu korzystania przez osoby odwiedzające stronę internetową oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom użytkowników niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookies oraz logów dotyczących strony internetowej. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa,
 • w celu kontaktowania się z osobami, które korzystają z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, wysyłają wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwonią na podany na stronie numer telefonu – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.

Jeżeli dokonujesz zakupu naszych Produktów w Sklepie Internetowym MICROBOTIC, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu zawarcia oraz wykonania postanowień umowy dostawy, w tym w szczególności zamówienia produktu, dostawy i umożliwienia dokonania płatności, jak również ewentualnych dodatkowych działań związanych z procesem zakupu, w zakresie i na zasadach określonych Regulaminie Sklepu Internetowego MICROBOTIC – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przepisów podatkowych – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz ewentualnemu dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora, a tym samym dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Jeżeli zakładasz w ramach Sklepu Internetowego MICROBOTIC Konto i podajesz w związku z tym swoje dane osobowe, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Jeśli jesteś osobą, która występuje w imieniu naszego Klienta (czyli osoby, która zawarła z nami umowę) i w związku z tym kontaktujesz się z nami, działając jako przedstawiciel Klienta (np. jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik), przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia oraz wykonania umowy pomiędzy nami a Klientem – w takim przypadku prawną podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem, co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta.

Jeżeli wchodzisz na nasz fanpage na Facebooku lub profil na LinkedInie, obserwujesz je lub reagujesz na posty, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym celu:

 • w celu monitorowania ruchu i prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. W ramach tych portali społecznościowych możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem Facebooka. Dane związane z działalnością naszego fanpage na Facebooku lub LinkedInie przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk i działań marketingowych.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe – AZ.pl sp. z o.o.,
 • dostawcy usługi poczty elektronicznej – AZ.pl sp. z o.o.,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne, marketingowe, udostępniania map – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. Prawną podstawą do przekazania danych do Stanów Zjednoczonych są Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską, znajdujące się w umowie zawartej pomiędzy Google Ireland Ltd. oraz Google LLC,
 • podmiotowi, który zarządza portalem społecznościowym Facebook, jeżeli odwiedzasz nasz fanpage na Facebooku – prawną podstawą do przekazania danych do USA jest zawarcie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską,
 • podmiotowi, który zarządza portalem społecznościowym LinkedIn, jeżeli odwiedzasz nasz fanpage na LinkedIn – LinkedIn Corp z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia, USA – prawną podstawą do przekazania danych do USA jest zawarcie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wejdziesz:

 • jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 12 miesięcy po jej opuszczeniu,
 • jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub skontaktowała się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy,
 • jeżeli jesteś osobą, która zakupiła od nas Produkt, oferowany w ramach naszego Sklepu Internetowego MICROBOTIC, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym dokonałeś zakupu,
 • jeżeli jesteś osobą, która zawarła z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (założyła Konto) jako Klient, Twoje dane są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy nami a Tobą oraz po jej zakończeniu – przez okres do upływu 6 lat od zakończenia roku, w którym zakończyłeś korzystania z usługi, zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń. Dotyczy to również przedstawicieli Klienta, którzy są osobami wyznaczonymi w ramach organizacji Klienta do kontaktu z nami,
 • jeżeli obserwujesz nas w ramach portalu społecznościowego, reagujesz na nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku lub profilu na LinkedIn, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Tobą, a naszym fanpage oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci prawa do:

 • żądania od Administratora potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przez niego przetwarzane oraz dostępu do nich,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • żądania przeniesienia danych, które Ciebie dotyczą – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy,
 • wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy, brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookies są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony, w tym ze sklepu internetowego Microbotic.

 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

Wykorzystanie plików cookies opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookies może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies w ramach Twojego urządzenia. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookies lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookies w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookies generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. Będzie to skutkowało jednak tym, że nie będziesz mógł skorzystać z wszystkich funkcjonalności strony.

Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

POMAGAMY

Swoją pracą chcemy nieść pomoc… nie tylko w branży elektronicznej. Chętnie dzielimy się posiadaną wiedzą, a nasze umiejętności pragniemy wykorzystywać tak, aby dzięki nim skomplikowane czynności stawały się czymś naturalnym. 

TWORZYMY ROZWIĄZANIA

Konsultacje przeprowadzane na początku projektu pozwalają nam w pełni zrozumieć Twój pomysł. Takie działanie pozwala nam tworzyć rozwiązania szyte na miarę, które są zgodne z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami.

ANALIZUJEMY POTRZEBY​

Masz pomysł na urządzenie? ŚWIETNIE! Teraz wspólnie musimy go szczegółowo omówić i zastanowić się nad główną potrzebą, jaką ma zaspokajać produkt. Następnie opracujemy odpowiednie technologie pozwalające na uzyskanie docelowego efektu.

OBSERWUJEMY PROBLEMY

Aktywnie obserwujemy otaczającą nas przestrzeń. Inni uciekają od problemów, natomiast my chcemy je znaleźć i rozwiązać, by dać Ci gotowe narzędzie, które pozwoli na poradzenie sobie z napotkanymi niedogodnościami.