Warunki współpracy z MICROBOTIC

Niniejsze Warunki Współpracy z MICROBOTIC (dalej: „Warunki”) stanowią integralną część Oferty MICROBOTIC (dalej: „Oferta”), co oznacza, że przyjęcie Oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków. Zamawiający, który przyjmuje Ofertę oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami, rozumie je i w całości akceptuje.

§ 1. [Produkcja]

 1. Przedmiotem współpracy Stron jest wyprodukowanie przez MICROBOTIC Urządzeń lub świadczenie usług na indywidualne zamówienie Zamawiającego (dalej: „Przedmiot Zamówienia”), w zamian za wynagrodzenie uiszczone przez Zamawiającego na rzecz MICROBOTIC.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania plików projektowych, niezbędnych do wyprodukowania Urządzeń (PCB lub szablonu SMD) lub realizacji usługi Montażu Elektronicznego albo Kompletacji Elementów.
 3. Pliki niezbędne do wyprodukowania Urządzeń, realizacji Montażu Elektronicznego, Kompletacji Elementów oraz inne niezbędne pliki Zamawiający jest zobowiązany przygotować przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z wytycznymi MICROBOTIC, znajdującymi się na stronie internetowej https://microbotic.tech/. W przypadku jakichkolwiek trudności w przygotowaniu plików lub wątpliwości, w szczególności dotyczących rodzaju plików, sposobu przygotowania plików, ich zawartości, Zamawiający skontaktuje się z MICROBOTIC, który udzieli informacji i wsparcia w celu należytego przygotowania plików.
 4. W przypadku, gdy pliki przekazane przez Zamawiającego przed zaakceptowaniem oferty MICROBOTIC będą w ocenie MICROBOTIC wadliwe lub nieprawidłowe, MICROBOTIC ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z informacją o wadliwości lub nieprawidłowości tych plików i zażądania wprowadzenia odpowiednich zmian, poprawek lub sporządzenia tych plików od nowa, w określony przez MICROBOTIC sposób.
 5. Zamawiający oświadcza, że rozumie, iż prawidłowe przygotowanie plików jest niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. MICROBOTIC ma prawo do zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii, kwestii problemowych, wraz z propozycją ich rozwiązania oraz proponowanych rozwiązań technicznych przez cały okres trwania współpracy, również po zaakceptowaniu przez Zamawiającego oferty MICROBOTIC. Zamawiający zobowiązuje się do uwzględniania, w miarę możliwości, sugestii i wskazówek MICROBOTIC, w tym dotyczących koniecznych do zastosowania rozwiązań technicznych i sposobów rozwiązań określonych problemów, które mogą ujawnić się w trakcie współpracy. W przypadku gdy Zamawiający nie zdecyduje się na uwzględnienie uwag, sugestii czy propozycji MICROBOTIC lub nakaże kontynuowanie prac według własnych założeń lub wymagań, MICROBOTIC nie odpowiada za wynikające z tego szkody, w tym w szczególności związane z niemożnością wyprodukowania Urządzeń lub świadczenia usług albo nieprawidłowym działaniem Urządzeń. Brak wprowadzenia przez Zamawiającego oczekiwanych przez MICROBOTIC modyfikacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania Zamawiającemu, uprawnia MICROBOTIC do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni.
 6. MICROBOTIC może na własny rachunek, bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Zamawiającego, zlecić wykonanie części lub całości Przedmiotu Zamówienia podmiotowi trzeciemu, na podstawie własnych ustaleń oraz procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie MICROBOTIC i zgodnie z przekazanymi wskazówkami. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym za niedotrzymanie terminów przez te osoby trzecie, MICROBOTIC odpowiada wobec Zamawiającego jak za własne działania.

§ 2. [Płatności]

 1. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ceny Urządzeń lub wynagrodzenia za świadczone usługi, w całości z góry, chyba że Strony postanowią inaczej. Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez MICROBOTIC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. Zamawiający wyraża zgodę na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną. MICROBOTIC rozpocznie świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego po zaksięgowaniu wynagrodzenia na wskazanym w fakturze koncie bankowym.
 2. MICROBOTIC nie jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Zamówienia przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia ulega przesunięciu o liczbę dni równą okresowi od dnia przesłania Zamawiającemu faktury do dnia zapłaty. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego MICROBOTIC.
 3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający jest uprawniony do złożenia wniosku o podzielenie płatności na dwie raty lub odroczenie terminu zapłaty. MICROBOTIC może uwzględnić wniosek Zamawiającego, uzależnić uwzględnienie wniosku od udzielenia na jego rzecz zabezpieczeń lub odmówić uwzględnienia wniosku bez podania przyczyny.
 4. W przypadku braku zapłaty w terminie przez Zamawiającego, MICROBOTIC jest uprawniony do:
  • żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych,
  • żądania zapłaty przez Zamawiającego rekompensaty za opóźnienie w płatności,
  • niepodejmowania lub wstrzymania wszelkich prac lub usług na rzecz Zamawiającego do czasu uregulowania zapłaty w całości, wraz z ewentualnymi odsetkami i innymi kosztami,
  • odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Zamawiającego.
 5. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy, iż w przypadku zlecenia MICROBOTIC realizacji Przedmiotu Zamówienia, MICROBOTIC podejmuje działania, w szczególności związane z analizą zlecenia Zamawiającego, oceną prawidłowości plików, zamówieniem odpowiednich materiałów itd. W przypadku określonym w punkcie 4 lit. d powyżej, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz MICROBOTIC kary umownej w wysokości 5.000 zł, a w przypadku poniesienia wyższej szkody, MICROBOTIC jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Zapłata kary umownej przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez MICROBOTIC, bez dodatkowego wezwania. Niniejsze postanowienie nie dotyczy osób, którym przysługują prawa konsumenta, stosownie do odpowiednich przepisów prawa.

§ 3. [Reklamacje]

 1. Po wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, MICROBOTIC informuje Zamawiającego o możliwości jego odbioru lub o dokonaniu przez MICROBOTIC wysyłki do Zamawiającego, jeśli Strony uprzednio ustaliły, że Przedmiot Zamówienia zostanie wysłany.
 2. MICROBOTIC nie jest odpowiedzialny za dostarczenie Przedmiotu Zamówienia do miejsca prowadzenia działalności przez Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Strony mogą ustalić sposób dostarczenia Przedmiotu Zamówienia w drodze odrębnych ustaleń, np. poprzez zlecenie realizacji transportu podmiotowi trzeciemu. Koszty ewentualnego transportu Przedmiotu Zamówienia pokrywane będą przez Zamawiającego.
 3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 1 powyżej, Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej Przedmiotu Zamówienia, w szczególności, gdy Przedmiot Zamówienia posiada wady lub został wykonany w sposób sprzeczny ze złożonym zamówieniem. Zamawiający zgłasza reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: https://microbotic.tech.
 4. MICROBOTIC rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i przesyła odpowiedź Zamawiającemu za pomocą wiadomości elektronicznej.
 5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, uznawane jest za potwierdzenie, że Zamawiający otrzymał Przedmiot Zamówienia zgodny z zamówieniem, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.
 6. Zamawiający ma prawo do zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi w terminie jednego roku od dnia wysłania przez MICROBOTIC informacji, o której mowa w punkcie 1 powyżej. Zamawiający zgłasza istnienie wad fizycznych lub prawnych, związanych z Przedmiotem Zamówienia, w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: https://microbotic.tech.

§ 4 [Prawa autorskie]

 1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do wykorzystywania utworów chronionych przepisami prawa autorskiego, zawartych w plikach, które są przesyłane MICROBOTIC i produkcja Urządzeń lub realizacja usług nie naruszy niczyich praw do takich utworów.
 2. Wraz z przyjęciem Oferty, Zamawiający udziela MICROBOTIC niewyłącznej, obowiązującej na terytorium całego świata licencji, obejmującej umożliwienie realizacji procesu produkcji, w tym w szczególności obejmującej możliwość odczytywania, drukowania, kopiowania, wprowadzania do pamięci urządzeń, dostosowywania i wprowadzania drobnych modyfikacji.
 3. Licencja udzielona jest nieodpłatnie w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

§ 5. [Postanowienia końcowe]

 1. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą z zachowaniem wzajemnej lojalności oraz z poszanowaniem zasad współżycia społecznego. Zamawiający zobowiązany jest do wyczerpującego udzielania wyjaśnień i niezwłocznego odpowiadania na pytania MICROBOTIC. Brak współpracy ze strony Zamawiającego, w szczególności nieprzekazanie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, upoważnia MICROBOTIC do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.
 2. MICROBOTIC odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia w granicach strat rzeczywiście poniesionych (szkód rzeczywistych) przez Zamawiającego. Odpowiedzialność MICROBOTIC z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Łączna odpowiedzialność MICROBOTIC z tytułu jednego zdarzenia powodującego szkodę jest ograniczona do kwoty 50.000 zł.
 3. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, Zamawiającemu będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Takie prawo nie przysługuje również Zamawiającemu będącemu konsumentem albo przedsiębiorcą indywidualnym, jeśli:
  • Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług – MICROBOTIC informuje Zamawiającego, że po spełnieniu świadczenia przez MICROBOTIC, Zamawiający utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • Urządzenie jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Zamawiającego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie znajduje treść Regulaminu Sklepu Internetowego MICROBOTIC, który znajduje się na stronie internetowej https://microbotic.tech. W razie jakichkolwiek sprzeczności między treścią Warunków a Regulaminu, pierwszeństwo ma treść niniejszych Warunków.
POMAGAMY

Swoją pracą chcemy nieść pomoc… nie tylko w branży elektronicznej. Chętnie dzielimy się posiadaną wiedzą, a nasze umiejętności pragniemy wykorzystywać tak, aby dzięki nim skomplikowane czynności stawały się czymś naturalnym. 

TWORZYMY ROZWIĄZANIA

Konsultacje przeprowadzane na początku projektu pozwalają nam w pełni zrozumieć Twój pomysł. Takie działanie pozwala nam tworzyć rozwiązania szyte na miarę, które są zgodne z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami.

ANALIZUJEMY POTRZEBY​

Masz pomysł na urządzenie? ŚWIETNIE! Teraz wspólnie musimy go szczegółowo omówić i zastanowić się nad główną potrzebą, jaką ma zaspokajać produkt. Następnie opracujemy odpowiednie technologie pozwalające na uzyskanie docelowego efektu.

OBSERWUJEMY PROBLEMY

Aktywnie obserwujemy otaczającą nas przestrzeń. Inni uciekają od problemów, natomiast my chcemy je znaleźć i rozwiązać, by dać Ci gotowe narzędzie, które pozwoli na poradzenie sobie z napotkanymi niedogodnościami.